Ward No :
वार्ड महिला पुरुष जम्मा महिला % पुरुष %
+2 676 599 1275 53.02 46.98
लेखपढ गर्न नजान्ने 1093 603 1696 64.45 35.55
साधारण लेखपढ 5915 4831 10746 55.04 44.96
स्नातक 165 168 333 49.55 50.45
स्नाकोत्तर 57 82 139 41.01 58.99
छनोट गर्नुहोस 463 443 906 51.10 48.90
PHD 6 8 14 42.86 57.14
SLC 1374 1284 2658 51.69 48.31