Ward No :
Education People Count
+2 676
लेखपढ गर्न नजान्ने 1091
साधारण लेखपढ 5909
स्नातक 165
स्नाकोत्तर 56
छनोट गर्नुहोस 449
PHD 6
SLC 1374
जम्मा 9726