Ward No :
वार्ड नंबर पुरुषको नाममा महिलाको नाममा दुबैको नाममा उल्लेख नभएको जम्मा
1 694 250 53 82 1079
2 511 157 45 22 735
3 618 96 2 16 732
4 395 92 33 84 604
5 371 65 43 86 565
6 426 63 22 93 604
जम्मा 3015 723 198 383 4319