Ward No :
वार्ड नंबर परिवारको व्यवस्थापन व्यापार व्यवसाय विद्यार्थी अध्ययन निजी कार्यालय पशुपालन गर्न ब्यवसायीक खेति गर्न समान भण्डारण गर्न बोट बिरुवा लगाउन नोकरी सर्वेक्षण अन्य उल्लेख नभएको जम्मा
1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 8
2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
जम्मा 29 3 1 0 4 0 0 0 4 0 0 2 43