Ward No :
वार्ड नंबर बाहुन, क्षेत्रि, ठकुरी, सन्नेसी जनजाती (लिम्बु,मगर, गुरुङ,राई,श्रेष्ठ आदि) आदिबासी (राजबंशी, सतार आदि) दलित बन्चितिकारणमा परेका जति (मेचे, झगडा) सिमान्तकृत वर्ग अन्य उल्लेख नभएको जम्मा
1 1338 3856 53 266 0 0 4 44 5561
2 1157 1658 264 193 0 0 0 199 3471
3 684 2686 16 80 10 0 0 16 3492
4 477 2000 23 197 0 0 0 98 2795
5 901 1424 210 441 0 0 0 9 2985
6 474 2523 16 266 0 0 0 0 3279
जम्मा 5031 14147 582 1443 10 0 4 366 21583