Ward No :
Education People Count
+2 1275
लेखपढ गर्न नजान्ने 1696
साधारण लेखपढ 13736
स्नातक 333
स्नाकोत्तर 139
छनोट गर्नुहोस 906
PHD 14
SLC 3997
जम्मा 22096