Ward No :
वार्ड नंबर कृषि तथा पशुपालन रोजगार व्यापार व्यबासाय सरकारी जागिर निजी क्षेत्रमा बैदेशिक रोजगार दैनिक ज्यालादारी अन्य उल्लेख नभएको जम्मा
1 882 9 20 6 2 33 0 6 121 1079
2 629 8 20 4 2 19 0 4 49 735
3 665 2 14 2 2 7 0 5 35 732
4 537 4 14 0 2 5 0 5 37 604
5 503 4 13 1 1 19 0 1 23 565
6 512 5 11 4 0 26 0 1 45 604
जम्मा 3728 32 92 17 9 109 0 22 310 4319