Ward No :
लिङ्ग जम्मा पहिलोपटक बिबाह गरेको उमेर
११-२० वर्ष २१-३० वर्ष ३१-४० वर्ष ४० वर्ष बढी
पुरुष 2609 934 1527 121 27
महिला 5097 3456 1535 70 36
जम्मा 7718 4397 3067 191 63