Ward No :
वार्ड नंबर राष्ट्रिय प्रशारणको बिजुली जेनेरटर मट्टीतेल बायो ग्यास सौर्य पावर साना तथा लघु जलबिधुत अन्य उल्लेख नभएको जम्मा
1 1019 0 16 0 13 1 24 6 1079
2 671 0 24 0 14 25 0 1 735
3 1 0 16 0 703 5 6 2 733
4 321 0 7 0 252 0 0 24 604
5 278 0 10 0 268 0 6 3 565
6 241 0 22 1 116 223 0 1 604
जम्मा 2531 0 95 1 1366 254 36 37 4320