Ward No :
वार्ड नंबर जम्मा सिंचित छेत्रफल (बिग्घा - कट्ठा - धुर)
- 0-0-0
0 0-0-0
1 264-14-1
2 289-0-18
3 124-11-3
4 3-2-0
5 26-6-0
6 408-13-1
जम्मा 1116-7-3