Ward No :
वार्ड नंबर आरसीसी ढलाइ टिन खर, धुस अथवा पराल प्लास्टिक माटाको टायल अन्य उल्लेख नभएको जम्मा
1 27 974 54 0 0 0 24 1079
2 26 665 30 0 0 0 14 735
3 8 697 21 2 0 0 4 732
4 12 570 18 0 0 1 3 604
5 7 521 23 2 0 1 11 565
6 13 582 5 2 0 0 2 604
जम्मा 93 4009 151 6 0 2 58 4319