Ward No :
वार्ड नंबर खान तथा खानाबाट निस्किने अर्गानिक फोहोर कागज तथा कगजबाट निर्मित सामग्री सिसा बोतल कपडा तथा कपडाका सामग्री धातु जस्तै काटी,बल्टु,टिन,तार प्लास्टिक तथा रबर काठबाट निस्किने फोहोर पशुबाट निस्किने फोहोर अन्य फोहोर उल्लेख नभएको जम्मा
1 937 112 0 142 0 970 109 0 0 967 3237
2 77 0 0 0 658 55 0 658 0 757 2205
3 733 733 0 661 0 72 0 0 0 0 2199
4 604 604 0 0 0 604 0 0 0 0 1812
5 400 0 0 41 0 386 0 0 0 868 1695
6 604 0 0 571 0 0 0 0 0 637 1812
जम्मा 3355 1449 0 1415 658 2087 109 658 0 3229 12960
वार्ड नंबर फोहोर मैला बेवास्तापन गर्ने संख्या फोहोर मैला बेवास्तापन नगर्ने संख्या
- 1 1
0 8 1
1 1079 109
2 735 55
3 733 51
4 604 6
5 565 138
6 604 1
जम्मा 4329 362