Ward No :
वार्ड जम्मा जनसंख्या साक्षर संख्या साक्षर प्रतिसत
- 6 6 100.00%
0 40 35 87.50%
1 5588 5020 89.84%
2 3591 3555 99.00%
3 3365 3286 97.65%
4 3031 2931 96.70%
5 3289 3066 93.22%
6 3185 3145 98.74%
जम्मा 22095 21044