Ward No :
वार्ड नंबर बन्चितिकारणमा परेका जति (मेचे, झगडा) सिमान्तकृत वर्ग जम्मा
1 0 0 0
2 0 0 0
3 10 0 10
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
जम्मा 10 0 10