Ward No :
प्रमुख उमेरको अन्तर महिला पुरुष अन्य जम्मा
जन्मेदेखि ५ वर्षमुनि 555 509 0 1064
६ देखि १० वर्षसम्म 833 760 0 1593
११ देखि १५ वर्षसम्म 757 789 0 1546
१६ देखि २० वर्षसम्म 862 862 0 1724
२१ देखि २५ वर्षसम्म 1039 1105 0 2144
२६ देखि ३० वर्षसम्म 1114 1096 0 2210
३१ देखि ४० वर्षसम्म 2184 1786 1 3971
४१ देखि ६० वर्षसम्म 2184 2107 1 4292
६१ देखि ७० वर्षसम्म 711 668 0 1379
७० देखि माथि 942 1200 0 2142
उल्लेख नभएको 0 0 0 0
जम्मा 11181 10882 2 22065