Ward No :
प्रमुख उमेरको अन्तर महिला पुरुष अन्य जम्मा
१५ वर्षसम्म 31 8 0 39
१६ देखि २५ वर्षसम्म 52 37 0 89
२६ देखि ३५ वर्षसम्म 483 227 0 710
३६ देखि ४५ वर्षसम्म 739 279 0 1018
४६ देखि ५५ वर्षसम्म 661 220 0 881
५६ देखि ६५ वर्षसम्म 666 211 0 877
६६ देखि माथि 531 174 0 705
उल्लेख नभएको 0 0 0 0
जम्मा 3163 1156 0 4319